Eižena Āriņa balvas konkursa nolikums

1. Konkursa nosaukums

1.1. Profesora Eižena Āriņa vārdā nosauktais apbalvojums “Eižena Āriņa balva datorikā”, kas ir viens no augstākajiem apbalvojumiem IT nozarē Latvijā.

2. Konkursa organizētāji

2.1. Latvijas Zinātņu akadēmija, uzņēmums “Exigen Services Latvia” un Rīgas Tehniskās universitātes Attīstības fonds (turpmāk tekstā – organizatori).

3. Konkursa mērķis

3.1. Apzināt, novērtēt un izcelt spilgtākos Latvijas IT nozares teorētiķu un praktiķu sasniegumus datorikas zinātnes attīstībā un praktiskajā pielietojumā.

4. Konkursa apraksts

4.1. Konkurss tiek izsludināts, un balva tiek pasniegta vienu reizi gadā.
4.2. Balva tiek pasniegta par Latvijai nozīmīgu:

 • teorētisku ieguldījumu datorzinātnes attīstībā
  (Datorzinātnes speciālistam, kurš ar savu darbu ir sniedzis nozīmīgu ieguldījumu informācijas tehnoloģiju nozares attīstībā Latvijā.)un/vai
 • praktisku ieguldījumu datorikā
  (Informācijas tehnoloģiju projektu autoram vai autoriem, kuri izstrādājuši un veiksmīgi ieviesuši jaunus, praktiskus IT risinājumus nozīmīgai sabiedrības daļai aktuāliem jautājumiem.)

4.3. Konkursa organizētāji patur tiesības lemt par katru gadu pasniedzamo balvu skaitu atkarībā no saņemto pieteikumu skaita un pretendentu sasniegumiem.

5. Konkursa dalībnieki

5.1. Konkursā var tikt pieteikta un uz Eižena Āriņa balvu var pretendēt jebkura fiziska persona, kura atbilst konkursa nolikumam un par kuru tiek saņemta visa nolikuma 7.3. punktā minētā informācija.
5.2. Balva vienam cilvēkam var tikt piešķirta tikai reizi mūžā.

6. Vērtēšanas kritēriji

6.1. Pretendentus uz balvu par teorētisku ieguldījumu datorzinātnes attīstībā izvērtē pēc šādiem kritērijiem:

 • Sasniegumu nozīme datorzinātnes attīstībā
 • Sasniegumu radītais ieguvums plašākai sabiedrībai
 • Datorikas teorijā un/vai praksē īstenotās inovācijas
 • Sasniegumu nozīme IT nozares ilgtspējīgā attīstībā

6.2. Pretendentus uz balvu par praktisku ieguldījumu datorikā izvērtē pēc šādiem kritērijiem:

 • Sasniegumu nozīme datorzinātnes praktiskajā pielietojumā.
 • Izstrādātā un ieviestā IT risinājuma nozīmīgums plašākai sabiedrībai
 • Projekta vai IT risinājuma ekonomiskā ieguvuma potenciāls
 • Radītā risinājuma novitāte
 • Projekta vai IT risinājuma ilgtspēja
 • Balvai pieteiktajiem projektiem vai IT risinājumiem jābūt izstrādātiem un īstenotiem vismaz sešus mēnešus pirms konkursa izsludināšanas.

7. Pieteikšanās konkursam

7.1. Pieteikšanās Eižena Āriņa balvai tiek izsludināta 2017. gada 23.martā, izvietojot informāciju mājas lapā www.arinabalva.lv, laikrakstā “Zinātnes vēstnesis”, Latvijas Zinātņu akadēmijas mājas lapā, uzņēmuma “Exigen Services Latvia” mājas lapā, RTU Attīstības fonda mājas lapā, kā arī informējot nacionālos un reģionālos medijus.
7.2. Pretendentus balvai var pieteikt jebkura organizācija, struktūrvienība vai fiziska persona, kā arī kandidāts var pieteikties pats.
7.3. Piesakot pretendentu, nepieciešams aizpildīt pieteikuma formu Eižena Āriņa balvas mājaslapā www.arinabalva.lv, sniedzot šādu informāciju:

 • Informācija par pieteicēju (vārds, uzvārds, organizācija, tālrunis, e-pasts)
 • Informācija par pretendentu (vārds, uzvārds, organizācija, amats, tālrunis, e-pasts)
 • Īss pretendenta sasniegumu apraksts ietverot informāciju par tā izmantošanu datorzinātnes teorijā vai praktisku risinājumu ieviešanā (līdz 1000 zīmēm)
 • Pretendenta darba mērķis, mērķauditorija un aktualitāte (līdz 1000 zīmēm)
 • Pretendenta nodrošinātie ieguvumi datorzinātnes jomai un plašākai sabiedrībai (līdz 1000 zīmēm)

7.5. Pretendentu pieteikumi tiek pieņemti no 2017. gada 23. marta līdz 2017.gada 26.aprīlim.

8. Konkursa dalībnieku vērtēšana

8.1. Visus pieteiktos pretendentus un to darbus izvērtē ekspertu komisija, kura lemj par balvas piešķiršanu.
8.2. Pieteiktie pretendenti, kuri atbilst konkursa mērķim un nolikumam, tiek izvērtēti saskaņā ar 6. punktā minētajiem kritērijiem.
8.3. Sākot pretendentu izvērtēšanu, ekspertu komisija ievēl priekšsēdētāju, kurš organizē komisijas darbu.
8.4. Ekspertu komisiju veido:

 • 2 līdzšinējie Eižena Āriņa balvas ieguvēji;
 • 1 pārstāvis no Latvijas Zinātņu akadēmijas;
 • 1 pārstāvis no uzņēmuma “Exigen Services Latvia”;
 • 1 pārstāvis no Rīgas Tehniskās universitātes Attīstības fonda.

8.5. Pēc darbu novērtējuma ekspertu komisija izveido protokolu.
8.6. Konkursa dalībnieku izvērtēšana norisinās no 2017. gada 27.aprīļa līdz 2017. gada 12. maijam.

9. Balvu piešķiršana un rezultātu paziņošana


9.1. Balva tiek pasniegta pretendentam/iem, kura/u veikumu ekspertu komisija ir atzinusi par atbilstošāko nolikuma kritērijiem.
9.2. Balvas saņēmējam tiek pasniegta īpaša zelta medaļa, diploms un stipendija EUR 2500 (pirms nodokļu nomaksas) apmērā.
9.3. Konkursa rezultāti tiek paziņoti apbalvošanas pasākumā maija beigās, kā arī balvas pasniegšanas dienā tiek izziņoti nacionālajiem un reģionālajiem medijiem.

10. Citi noteikumi

10.1. Organizatoriem ir tiesības veikt izmaiņas konkursa nolikumā un pagarināt konkursa darbu pieņemšanas vai rezultātu paziņošanas termiņu.
10.2. Pretendenti piekrīt, ka par pieteiktajiem darbiem var tikt veidotas publikācijas plašsaziņas līdzekļos, lai popularizētu Latvijas datorikas speciālistu sasniegumus plašākā sabiedrībā.
10.3. Saskaņā ar likuma „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 9.panta 1.daļas 10.punktu, balvai, kuras kopējā vērtība taksācijas gadā pārsniedz EUR 143, tiek piemērots IIN, kas tiek ieturēts no balvas saņēmēja.
10.4. Organizatoru lēmumi ir galīgi un nav apspriežami.